ducom.cz - Změna typu vozidla, přestavby

Změna typu vozidla, přestavby vozidel

V praxi se velmi často setkáváme s neoprávněnými zásahy do konstrukce vozidla nebo nástavby (přestavbami) jako např. změna typu, úprava rozměrů atd. Tyto zásahy jsou nejen překážkou pro získání platné STK, ale v případě provozování vozidla na pozemních komunikacích mohou vést k právním důsledkům. Rozpor mezi údaji, s nimiž bylo vozidlo schváleno do provozu a skutečným stavem lze odstranit v rámci tzv. hromadné přestavby. Společnost DUCOM je na základě rozhodnutí MDČR oprávněna tyto přestavby provádět.

Vozidlo, na kterém byly provedeny neschválené změny v jeho provedení se považuje za technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Za spáchání dopravního přestupku "Technicky nezpůsobilé vozidlo" dle ust. § 125c / 1a) 3. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích je řidiči přičítáno 5 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 5.000 – 10.000. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 6 měs. - 1 rok.

Stanice STK je dle ust. § 8 odst. 7 vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel povinna při technické prohlídce ověřit soulad provedení vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu včetně zajištění fotodokumentace jako přílohy k protokolu. V případě zjištění rozporu v provedení vozidla je tato závada klasifikována jako vážná (kategorie B) a technická způsobilost vozidla je omezena na 30 dnů.

V případě dopravní nehody lze předpokládat snížení plnění vyplývajícího z povinného ručení (v některých případech i odstoupení od smlouvy o povinném ručení ze strany pojišťovny). Povinnost uhradit vzniklou materiální škodu nebo zdravotní újmu dalším účastníkům dopravní nehody tak může nést provozovatel neschváleného vozidla resp. zodpovědná osoba, která provoz neschváleného vozidla na pozemní komunikaci nařídila.

Společnost DUCOM s. r. o. je oprávněna dle rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR M-C-1095/I č. j. 2740/2015-SCH2 na základě posouzení a prohlídky stavu provést tzv. hromadnou přestavbu, vozidlo převést do kategorie nosičů výměnných nástaveb s příslušným zápisem v TP a nástavbu zařadit do kategorie výměnná nástavba dle rozhodnutí MDČR C-2173 č. j. 1570/2016-150-SCH2. Současně je tak umožněno využívat vozidla – nosiče nástaveb k přepravě i jiných výměnných nástaveb schváleného typu (velkoobjemová, skříňová, cisternová apod.). V tomto případě nemusí vozidlo absolvovat mimořádnou TP a na STK jede ve svém pravidelném termínu.

 

Změna typu přípojného vozidla kategorie O na kategorii Ra3, Ra4 (přestavba automobilového přívěsu na přívěs traktorový)

Ministerstvo dopravy ČR svým rozhodnutím č. HP - 0286 ze dne 23. 7. 2018 č. j. MDČR 1313/2018-150-SCH2 schválilo společnosti DUCOM spol. s r. o., Strachotín hromadnou přestavbu přípojných vozidel typu BSS/PANAV PS2 16.12, PS2 17.13, PS10.10H, P78S, PS3.18, PS3.24 a PS3.27 kategorie O na vozidla kategorie Ra3, Ra4.

Podmínky této přestavby jsou stanoveny v uvedeném rozhodnutí a dle protokolu DEKRA CZ, a. s. č. 15004/2017. V rámci přestavby je provedeno snížení konstrukční rychlosti vozidla na 40 km/hod., demontáž desek značení těžkých vozidel a montáž značení vozidel pomalých dle EHK 69. K provedení přestavby není požadováno vyjádření výrobce ani prověření technického stavu pověřenou zkušebnou.

Přestavby automobilových přívěsů na přívěsy traktorové - leták PDF.

 
Instalace značení pomalých vozidel. Přestavba PANAV PS 3.24 (kat. vozidel Ra4)

 

Přestavby atrakcí LTZ

Od roku 2016 jsme získali oprávnění MDČR k provádění hromadné přestavby návěsových a přívěsových vozidel všech kategorií na vozidla zvláštního určení – SG atrakce LTZ. Vznikla tak kategorie přesně určená pro činnost cirkusů a lunaparků, do které by měla být převedena všechna vozidla mající charakter atrakce LTZ, pohybující se po veřejných komunikacích pokud takto nejsou ještě označena v technickém průkazu.

Rozhodnutí MDČR je dostupné v počítačové síti pro všechny zkušební stanice (STK), dopravní orgány Policie ČR i registry dopravy na úřadech. Lze tedy předpokládat, že zejména zkušební stanice a dopravní orgány PČR budou v dohledné době požadovat zařazení atrakcí do této nově vytvořené kategorie.

Přestavby atrakcí LTZ se provádějí smluvně v provozovně firmy Jan Nový v Mutěnicích.

DUCOM SPOL. S R. O.

Bratislavská 799/9

693 01  Hustopeče u Brna

IČ: 25886606

tel. OTS: (+420)602 752 120

tel. úklidové služby: (+420)606 746 724

Provozovna DRAKOR s. r. o.

areál ZD, U Kapličky, 769 01 Žeranovice

Provozovna PM TRANS Ostrov s. r. o.

Jáchymovská 1424, 363 01 Ostrov

Provozovna Jan Nový

Masarykova 49, 696 11 Mutěnice